Rezerwacja
 • Zaloguj się

Regulamin wypożyczalni Lech Sport

 1. Najemca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem. Jeśli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera umowę cywilnoprawną z Łukasz Lech - Lech Sport zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Lech Sport.
  Łukasz Lech Lech Sport, NIP: 613 150 59 10
  ul. Wczasowa 11, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 3.  Aby wypożyczyć rower należy:
  • dokonać rezerwacji on-line, telefonicznie lub osobiście w wypożyczalni,
  • dokonać przedpłaty stanowiącej część przyszłych należności,

  • w dniu wypożyczenia przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem w celu zweryfikowania danych osobowych,
  • być osobą pełnoletnią,
  • wnieść opłatę za wypożyczony sprzęt,
  • podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,
  • wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru.
  Alternatywą dla kaucji jest wykupienie stosownej polisy od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o rzeczy wypożyczone wystawioną na równowartość wypożyczonego sprzętu.

 4. Przedpłata nie jest zwrotna. Najemcy przysługuje prawo do przeniesienia terminu rezerwacji na trzy dni przed planowanym wypożyczeniem. W razie niepogody (oberwanie chmury w dniu wypożyczenia) istnieje możliwość przełożenia jej na inny, dogodny dla obu stron termin do końca sezonu rowerowego 2024.

 5. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

 6. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi: 300 zł rower analogowy / 500 zł rower elektryczny. W niektórych przypadkach kaucja ustalana jest indywidualnie i jej wartość znajduje się na umowie. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu trwania umowy jeżeli rower zostanie oddany sprawny techniczne. 

 7. Rower elektryczny (rower posiadający dodatkowe wspomaganie) zasilany silnikiem elektrycznym z baterii – akumulatora. Wypożyczalnia zastrzega sobie, że jedno dniowe wypożyczenie obejmuje jeden pełny cykl naładowania baterii.

 8. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem (fotelik rowerowy, przyczepkę, kask i rowerek dziecięcy). Wyjątek stanowi rodzina legitymująca się tym samym nazwiskiem oraz grupy zorganizowane po wcześniejszej weryfikacji przez pracowników wypożyczalni. Najemca ma świadomość, że ponosi całą odpowiedzialność za grupę. Osoby nie posiadające ww. dokumentów mogą dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. Depozyt), który ustala wypożyczalnia.

 9. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

 10. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny sposób z przeznaczeniem.

 11. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

 12. Najemca jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower. Rower nie posiada ubezpieczenia od szkód powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania, szkód mechanicznych oraz kradzieży poza miejscem przechowywania tj. wypożyczalni. Najemca zobowiązany jest do przypięcia roweru w momencie pozostawienia jego bez opieki w bezpiecznym miejscu. Wypożyczalnia podczas wypożyczenia proponuje zabezpieczenie najemcy, który na własną odpowiedzialność przyjmuje je, bądź też nie.

 13. Najemca ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy. Wartość wypożyczonego sprzętu podana jest na umowie wynajmu.

 14. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

 15. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany. Opłata pobierana jest z kaucji, w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji najemca zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia.

 16. Najemca ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci. Najemca mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

 17. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie do godz. 17.30. Sprawny technicznie.

 18. Za mycie brudnego roweru pobierana jest dobrowolna opłata 5 zł przeznaczona na integrację pracowników Lech Sport.

 19. Zwrot roweru po terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku opóźnienia zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni.
  Wypożyczalnia pobiera opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50 zł od rezerwacji.

 20. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 12 godzin od daty zakończenia najmu zostaje zgłoszony na Policję i traktowany jako przywłaszczenie/kradzież jednośladu przez Najemcę.

 21. Wypożyczalnia monitoruje niektóre rowery za pomocą GPS BIKE TRAX. Wypożyczalnia może posługiwać się sygnałem GPS w celu namierzenia klienta potrzebującego pomocy lub w celu odnalezienia skradzionego roweru. GPS nie gwarantuje, że rowerzysta i rower jest bezpieczny.

 22. Reklamacje wraz z dokładnym opisem sytuacji należy zgłaszać firmie Lech Sport za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lechsport.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 23. Firma Łukasz Lech Lech Sport nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.

 24. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówienia.

 25. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Najemcy.

 26. Dane Najemcy będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

 27. Inne ustawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).

 28. Sadem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.

 29. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.